Beleidsplan

De nieuwe kerkorde van de PKN geeft o.a. aan, dat alle gemeenten binnen de PKN tot taak hebben: “het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente” (Ord. 4-7-1). Ordinantie 4-8-5 geeft aan: “De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na daarover overleg gepleegd te hebben met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente”.

Tot op heden is er van enige structurele vastlegging van vormen van beleid binnen onze gemeente, geen sprake geweest. Er is tot nog toe voornamelijk sprake geweest van “geleefd beleid” (zo doen we dat hier); er werd alleen beleid gemaakt wanneer de noodzaak hiertoe zich aandiende.

Het is goed ons te verdiepen in de vraag, waar we als gemeente staan, waar we de komende jaren naar toe willen en hoe we dat willen bereiken. Het opstellen van een beleidsplan kan dan ook een uitstekend middel zijn om structuur aan te brengen en kan helpen om tot verantwoorde keuzes te komen, maar bovenal is het ook een geestelijke zaak. De vraag wat wij in de komende jaren van de Gereformeerde kerk van Daarle verwachten, kan alleen zinvol beantwoord worden, door te onderzoeken wat Christus van Zijn gemeente verwacht.