De Heilige Doop

Regelmatig wordt in het midden van de gemeente de Heilige Doop bediend, ter verzegeling van Gods beloften. Iedere doopdienst wordt ruim van tevoren in het kerkblad aangekondigd.  Ouders, die de doop van hun kind wensen, kunnen zich aanmelden bij de predikant of bij de wijkouderling. Voorafgaand aan de doopbediening wordt er in de pastorie of de consistorie een doopzitting gehouden, waarin het doopformulier wordt besproken. Beide ouders worden ter doopzitting verwacht.  Bij de bediening van het sacrament van de Heilige Doop wordt er door de ouders op de volgende vragen geantwoord:

  • “Ten eerste: Gelooft gij, dat het evangelie van Gods genade in Jezus Christus, in de Schriften van het Oude en Nieuwe Testament vervat, en door de kerk in de artikelen van ons christelijk geloof beleden, de enige weg ten leven is?
  • Ten tweede: Gelooft gij, dat deze kinderen, ofschoon zij van nature met ons als zondaren onder het oordeel Gods liggen, nochtans in Christus Jezus in genade aangenomen en alzo geheiligd zijn, en dat zij daarom als lidmaten van zijn Gemeente behoren gedoopt te wezen?
  • Ten derde: Belooft gij aan deze kinderen bij het opgroeien het evangelie van Jezus Christus te zullen leren en hen getrouw tot het onderricht en de prediking der Kerk te leiden, opdat zij hun Doop verstaan en zich voor hun ganse leven verbonden mogen weten aan de Naam en de dienst des Heren?”

De kerkenraad verwacht dat ouders, die bij het doopvont hun jawoord geven, blijk zullen geven van een stuk kerkelijke meelevendheid en een christelijke opvoeding. Na de bediening van de doop ontvangen de ouders ter herinnering een doopkaart.