Jubilea

Bij vreugdevolle gebeurtenissen zoals een huwelijksjubileum of verloving worden predikant en kerkenraad ook graag – hetzij mondeling, hetzij schriftelijk – op de hoogte gesteld. U ontvangt dan bezoek. Gods Woord roept ons op om blij te zijn met de blijden.

Huwelijksjubilea, verlovingen, etc. waarvan ons bericht is gedaan vermelden wij, tenzij u/jij uitdrukkelijk anders wenst, in het kerkblad en brengen wij in de zondagse eredienst in de voorbede en dankzegging bij God.