Kerkblad

De kerkenraad geeft elke drie weken een kerkblad uit, waarin alle zaken met betrekking tot het kerkenwerk staan vermeld. De redactie bestaat uit het moderamen van de kerkenraad. De scriba is het aanspreekpunt voor alle zaken met betrekking tot het kerkblad.

Het kerkblad die op de website staat heeft om privacy redenen geen persoonlijke informatie zoals geboortes, zieken, verjaardagen vanaf 80 jaar en bloemengroet. Deze informatie wordt alleen in de papieren versie vermeldt.

Wij vragen u de copy aan te leveren in Word-opmaak en te mailen naar: h-kerkblad@pkn-daarle.nl
Handgeschreven stukjes dient u in te leveren bij de scriba. De copy dient uiterlijk op de vrijdag in de week voorafgaand aan de uitgifte voor 18:00 uur binnen te zijn.

Alie Bosch-Kamphuis, tel. 0546-697587, verzorgt de administratie van het kerkblad. Tevens valt de verspreiding onder haar verantwoordelijkheid. Wanneer u het kerkblad wilt ontvangen of niet meer wenst te ontvangen kunt u dit doorgeven aan Alie Bosch-Kamphuis.
De abonnementsprijs voor het kerkblad is € 15,00 per jaar. Dit bedrag dient u voor uiterlijk 1 april elk jaar over te maken op bankrekening: NL58 RABO 0324 8068 09 t.n.v. Kerkbladfonds Herv. Daarle onder vermelding van uw betaalnummer van de vrijwillige bijdrage. Daarnaast blijven giften voor het kerkblad natuurlijk ook van harte welkom.