Taak diakenen

De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot:

  • De dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven.
  • De dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld.
  • De toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping.
  • De verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard.

Het woord diaconaat betekent letterlijk: dienstbetoon. De grootste dienaar in de bijbel is Jezus. Hij wilde niet heersen zoals de koningen en keizers in zijn dagen deden. Hij wilde de mensen dienen. Door zo te leven gaf Hij een teken van Gods Rijk, door o.a. deze medemens in nood te helpen en te ondersteunen.

De diakenen zijn betrokken bij het collecteren tijdens de erediensten. Tijdens de viering van het Heilig Avondmaal bestaat de mogelijkheid voor degene die niet in staat is in de kerk aanwezig te zijn, dat er in huis het Avondmaal wordt gevierd. Indien u hierop prijs stelt, dient u de diaconie hiervan in kennis te stellen.

Gemeenteleden die niet in staat zijn om de erediensten te bezoeken, kunnen in aanmerking komen voor de kerkzender. De onkosten worden per kwartaal bij u opgehaald en u ontvangt een busje voor uw collectegeld. De inhoud van de busjes wordt verdeeld over kerkrentmeesterlijke en diaconale zaken. Indien u in aanmerking wenst te komen voor de kerkzender, dient u contact op te nemen met Henk Kappert.

Het correspondentieadres van de diaconie is: Groeneweg 3, 7688 RC Daarle.
Het bankrekeningnummer van de diaconie bij de Rabobank is: IBAN NL41 RABO 0324824769.