Het Heilig Avondmaal

Vier keer per jaar vindt in het midden van de gemeente de viering plaats van het Heilig Avondmaal. De week voorafgaande aan de bediening is er ’s zondags voorbereiding. De tekenen van brood en wijn verzegelen de inhoud van het genadeverbond. Als u met de vraag zit voor wie het Avondmaal des Heeren is ingesteld, leest u dan eens vraag en antwoord 81 van de Heidelberger Catechismus. Het is een Bijbelse zaak als het Heilig Avondmaal gevierd wordt in een sfeer van liefde, eensgezindheid en vergevingsgezindheid. Het geloof in Gods beloften en de band aan elkaar als leden van één lichaam willen versterkt worden door het avondmaal.

Voor een goede viering wordt er in de week voorafgaande aan de bediening van het Heilig Avondmaal censura morum gehouden. Dan kunnen leden van de gemeente bezwaren indienen over de belijdenis en wandel van lidmaten, nadat door hen voldaan is aan wat we lezen in Mattheüs 18 vers 15 tot en met 17. De tijd en plaats worden aangegeven in het kerkblad.

Ook dit sacrament wordt bediend in opdracht van de Koning der kerk. Hij is de hemelse Gastheer, Die Zijn onderdanen zo zeker met Zijn lichaam en bloed wil spijzigen en laven, als zij van het gebroken brood eten en van de drinkbeker drinken. We denken hierbij aan de woorden van de apostel Paulus in 1 Korinthe 10 vers 16: “Is niet de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, een gemeenschap met het bloed van Christus? Is niet het brood dat wij breken, een gemeenschap met het lichaam van Christus?”.

De tweede dienst op de Avondmaalszondag staat in het teken van de dankzegging en nabetrachting. Het is een goede zaak als Avondmaalsgangers zowel de voorbereiding als de dankzegging meemaken.

Bij het aangaan aan de tafel kan men een teken van dankbaarheid voor Gods onuitsprekelijke gave meebrengen in de vorm van een gift. De opbrengst hiervan is bestemd voor een diaconaal doel. Mededelingen hierover leest u in het kerkblad.

Er is de mogelijkheid voor degene(n) die tijdens de viering van het Heilig Avondmaal niet in staat is of zijn in de kerk aanwezig te zijn, dat het Heilig Avondmaal thuis wordt gevierd. Indien u dit op prijs stelt dan kunt u hiervoor contact opnemen met de diaconie.