Kerkrentmeesters en Commissie van Advies


Er zijn 3 kerkrentmeesters, te weten:
– 2 ouderling-kerkrentmeesters (deze maken deel uit van de kerkenraad en zijn ambtsdrager)
– 1 kerkrentmeester (geen ambtsdrager)

Verder is er een “College van Advies”, bestaande uit 6 personen, deze helpen mee en geven advies inzake de door het college van kerkrentmeesters uit te voeren werkzaamheden. Dit college bestaat uit de volgende personen te weten (leden college van kerkrentmeesters):


Het College van Kerkrentmeesters is volgens de kerkorde belast met de zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van de gemeente (voor zover niet van diaconale aard) en verricht de daaraan verbonden werkzaamheden overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde en de ordinanties, alsmede met inachtneming van de bepalingen, genoemd in de plaatselijke regeling.

Wat zijn nu zoal de praktische werkzaamheden?

Samen met de diakenen stellen zij per kalenderjaar een collecterooster op. De collectes die ’s zondags gehouden worden zijn dus vooraf voor een heel jaar vastgesteld. De collecten die speciaal voor de kerkrentmeesters bestemd zijn, zijn de volgende: kerk en eredienst, aflossing en onderhoud kerk en gebouwen plus verder nog een aantal zogenaamde quotum collecten, bestemd voor het landelijk werk.
Verder stellen zij voor elk kalenderjaar een begroting op. Zij gaan vooraf de te verwachten inkomsten en uitgaven zo nauwkeurig mogelijk na. Het deel wat niet gedekt wordt door inkomsten uit collecten, giften, verhuur Rehoboth, inningen en dergelijke, wordt via het zogenaamde vrijwillige bijdrage systeem bij de lidmaten van de gemeente en bij de zelf verdienende geboorteleden gevraagd. Men kan dan op basis van vrijwilligheid en verantwoordelijkheid een bepaald bedrag toezeggen. Vrijwillig dus in zoverre dat het totaal gevraagde bedrag er zal moeten komen. Met andere woorden: ieder lid is wel voor een bepaald bedrag verantwoordelijk.
De kerkrentmeesters en de leden van het adviescollege zorgen er elk jaar voor dat de brieven voor de Vrijwillige Bijdrage worden verspreid en de antwoordformulieren worden opgehaald. Verder wordt voor inning van die bedragen, die in contant geld zijn toegezegd, zorg gedragen.
Eenmaal per jaar wordt aan alle lidmaten van de gemeente een kwitantie aangeboden voor de solidariteitskas. De laatste jaren wordt steeds € 10,– per lidmaat geïnd, de helft hiervan is voor de eigen plaatselijke gemeente, de andere helft is bestemd voor het landelijk werk. Uit de gelden hiervoor worden velerlei bijdragen ten behoeve van de gemeenten verstrekt, zoals subsidies bij nieuwbouw, noodzakelijke uitbreidingen van de kerkelijke gebouwen.
Op de laatste maandagavond van iedere maand vergaderen de kerkrentmeesters en de leden van het adviescollege. Allereerst worden de vergaderagenda afgewerkt. Ook worden op die avond de gemeenteleden in de gelegenheid gesteld collectemunten te kopen.
’s Zondags zorgen de kerkrentmeesters en de leden van het adviescollege, samen met de diakenen, voor het collecteren van de voor die dag vastgestelde collecten.


Waar is het college van kerkrentmeesters zoal verantwoordelijk voor?

De financiële middelen voor het in stand houden van de predikantsplaats. Het nakomen van de financiële verplichtingen zoals die ten aanzien van de predikant zijn vastgesteld.
Woon- en studieruimte voor de predikant en zijn gezin, dus een pastorie. Vanzelfsprekend dient deze in een zo goed mogelijke staat van onderhoud te verkeren.
Beheer en onderhoud van het kerkgebouw en de verdere kerkelijke gebouwen.
Apart wil ook genoemd zijn het kerkorgel. Dit instrument speelt immers een heel belangrijke rol in de erediensten. Het in goede staat houden van dit monument is dus van belang. Verder is het belangrijk dat het orgel door vakmensen wordt bespeeld. Hieraan hangt een financieel plaatje. Ook deze zorg is voor de kerkvoogdij.
Kerkelijke- en financiële administratie. Deze hebben wij in de persoon van dhr A. Hogenberk, tel. 0546-697475, iemand die de administratie goed verzorgd. Voor een heel groot deel is alles opgenomen in de computer, wat een veel snellere informatie geeft. Het betreft hier dus de boekhouding. De ledenadministratie wordt beheerd door mevr. H. KleinJan-van Munster, tel 697836.
Voor het beheer en onderhoud van de gebouwen en erf er omheen hebben wij een koster en een beheerster Rehoboth, enkele schoonmaaksters een tuinman en een hulpkoster in dienst. U begrijpt dat deze mensen een belangrijke functie vervullen. Ook t.a.v. van hen hebben wij aan onze financiële verplichtingen te voldoen.
Zorgdragen voor een jaarlijks sluitende begroting. Kan de gemeente niet aan haar verplichtingen voldoen, dan heeft dit verregaande consequenties. (bij een predikantsvacature krijgt men geen toestemming om een nieuwe predikant te beroepen).